За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

информация за
инвеститорите

Информация за ценните книжа

Права и данни за книжата

 • Размер на емисията: 9 452 340 акции
 • Вид и клас на акциите: обикновени безналични акции
 • Номинална и емисионна стойност: 1 (един) лев
 • Права по предлаганите акции:
  • право на глас в Общото събрание
  • право на дивидент
  • право на ликвидационен дял
  • допълнителни права

Финансова информация