За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

ЗА НАС

Данни за дружеството

Обща инфромация
““Ексклузив Пропърти” АДСИЦ притежава лиценз № 38 - ДСИЦ от Комисията за финансов надзор, като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството придоби статут на публично дружество през м. май 2007 г. и от м. юни 2007 г., акциите му се търгуват на неофициален пазар на Българска фондова борса – София. На емисията е присвоен борсов код: 5ex.Основният капитал на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е 9 452 340 лева.

Акционерна структура
Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на определена група акционери. Към 30.06.2015 г. общия  брой на акционерите юридически лица е 36, а на акционерите физически лица – 41.