За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

информация за
инвеститорите

Информация за АДСИЦ

Законова уредба

Основните нормативни актове, касаещи дейността на дружествата със специална инвестиционна цел са:

Корпоративни законови ползи

  • Дружествата със специална инвестиционна цел, съгласно разпоредбите на закона, ще разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за съответната финансова година;
  • дружеството е освободено от корпоративен данък печалба;
  • данък дивидент е в размер на 5% от 2008 г.;
  • инвестицията е добре защитена поради публичния статут на тези дружества, тяхната прозрачност и законова обезпеченост; 
  • ценните книжа на дружеството се търгуват свободно на регулирания пазар на ценни книжа;