За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Регулирана
информация

Регулирана информация

Съгласно действащите нормативни актове, публичните дружества и други емитенти на ценни книжа следва да разкриват и предоставят на Комисията за финансов надзор и на обществеността регулирана информация относно своята дейност, която включва периодична информация, вътрешна информация, съгласно Чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.