За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

общо събрание
на акционерите

В съответсвие със законовите разпоредби и във връзка с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и международно признатите стандарти, доброто корпоративно управление е тясно свързано със защита и гарантиране правата на акционерите.

Общото събрание на акционерите е орган на управление, който взима решения по въпроси от негова компетентност, в съответствие с Устава на дружеството.