За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Новини

Новини и събития

13.12.2021 г. Търгово предложение към миноритарните акционери в Ексклузив Пропърти АДСИЦ".

На заседание на Комисията за финансов надзор (Комисията), проведеното на 09.12.2021 г., Комисията взе решение по Протокол № 92 от 09.12.2021 г. да не издава окончателна забрана за публикуване на регистрираното от „Феникс Капитал Холдинг” АД търгово предложение изпълняващо задължение чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на акциите на останалите акционери на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, поради което, на основание чл. 153, ал. 1 и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК публикуваме настоящото съобщение за търговото предложение, неговите съществени условия и полученото становище от Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ."
Приложения:
Търгово предложение
Информация по чл. 151, ал. 4

08.03.2017 г. Уведомление по член 148б от ЗППЦК

Уведомление за назначаване на нов ДВИ
Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че считано от 24.08.2016 г., дружеството назначи нов Директор за връзка с инвеститорите, а именно: Петя Детелинова Рогозянска, тел. 0889 595499, електронна поща: petya_rogozyanska@abv.bg

Вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
На 22.05.2013 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, на което по т. 8 /осма/ от дневния ред се взе следното решение:
Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство  върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на сделката и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

21.05.2012 г. На 17.05.2012 г. в гр. София, ул. "Николай Хайтов" 2 се откри заседание на редовно годишно събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Поради липса на кворум заседанието беше закрито и ще се проведе на следващата дата 01.06.2012 г.

20.10.2010 г. Считано от 20.10.2010 г. новият адрес за кореспонденция на дружеството е гр. София, кв. Изток, ул. „Николай Хайтов” № 2, вх. Г, ет. 8, ап. 27.

04.05.2010 г. Относно чл. 4 от ЗСПЗФИ и съгласно чл.27 от от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с публикувана на дата 23.04.2010 г. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ с дата 26.05.2010 г., беше получен отказ за вписване от Търговския регистър. Това наложи промяна на датата за свикване на ОСА от 26.05.2010 г. на 10.06.2010 г. Поканата за свикване на ОСА с дата 10.06.2010 г. е обявена от Търговския регистър на 03.05.2010 г. Поканата и дневния ред на събранието са публикувани на страницата на дружеството в секция " Общо събрание на акционерите" / "материали за ОСА".

16.04.2010 г. Във връзка с чл. 4 от ЗСПЗФИ и съгласно чл.27 от от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящето Ви уведомяваме, че на дата 14.04.2010 г. беше окончателно изпълнен предварителния договор, сключен съгласно решение от 20.01.2009 г. на Общото събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството. Всички финансови параметри на договора бяха изпълнени и сделката беше финализирана под формата на нотариален акт.  

21.12.2009 г. В съответствие с изискването на чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме за следните обстоятелства:

1.На  18 декември 2009 г., в резултат на извършена от акционера Филип Стефанов Фотев продажба на акции с дата на сетълмент 18 декември 2009 г., броят на притежаваните от него акции/гласове в общото събрание на дружеството се понижи от 1 207 866 (12.78%) на 907 866 (9.60%). С това притежаваните пряко от  Филип Стефанов Фотев акции/гласове в общото събрание на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ падна под  прага от 10 % от капитала/общия брой гласове в общото събрание на дружеството;

2. На 18 декември 2009 г., в резултат на извършена от Стефан Петров Тодоров покупка на акции с дата на сетълмент 18 декември 2009 г., броят на притежаваните от него акции/гласове в общото събрание на дружеството се повиши от 236 363 (2.50%) на 536 363 (5.67%). С това притежаваните пряко от Стефан Петров Тодоров акции/гласове в общото събрание на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ преминаха прага от 5% от капитала/общия брой гласове в общото събрание на дружеството;

19.11.2009 г. Уведомяваме Ви, че „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ ще разкрива информацията пред обществеността по чл. 27, ал 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, чрез информационната система и медиа X3News”.

19.11.2009 г. Във връзка с чл. 4 от ЗСПЗФИ и съгласно чл.27 от от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящето Ви уведомяваме, че с дата 17.11.2009 г. беше изцяло погасен банковия кредит в размер на 3 600 000 евро, отпуснат на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от Райфайзенбанк (България) ЕАД по Договор от 10.05.2007 г.

26.05.2009 г. На 26.05.2009 г.се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, на което бяха приети решенията от дневния ред, публикувани на страницата на дружеството в секция " Общо събрание на акционерите" / "решения, приети на ОСА"/ "26 Май 2009".

11.05.2009 г.

С настоящето бихме искали да Ви уведомим за смяна на адреса на офиса на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ считано от 11.05.2009 г. Новият адрес на офиса на дружеството е гр. София 1113, ул. „Никола Мирчев” № 33.
Ще Ви уведомим своевременно за промяната на адреса на управление на дружеството, след провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите и приемане на решение, и последващото му обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

30.04.2009 г.

На 26.05.2009 г. ще се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Поканата и дневния ред на събранието са публикувани на страницата на дружеството в секция " Общо събрание на акционерите" / "материали за ОСА".

25.01.2009 г.

На 20.01.2009 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Взетите решения са публикувани на страницата на дружеството в секция " Общо събрание на акционерите" / "решения, приети на ОСА".

27.10.2008 г.

На проведено заседание на СД на БФБ-София АД по Протокол 33/27.10.2008 г.е взето решение за допускане до търговия на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел на последваща емисия от акции на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, с което размера на емисията акции на дружеството след увеличението на капитала е 9 452 340 лв. Датата на въвеждане за търговия на новоиздадените акции от увеличението е 04.11.2008 г.

20.08.2008 г.

Увеличението на капитала на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от 7 998 144 лева на 9 452 340 лева, чрез издаването на 1 454 196 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.45 лева, беше регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

31.07.2008 г.

С настоящото уведомяваме, че публичното предлагане на акции във връзка с увеличаване на капитала на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ по решение на Съвета на директорите от 17 април 2008г., приключи успешно на 28 юли 2008 г. Публичното предлагане започна на 19.06.2008 г. и приключи на предвидения краен срок на подписката – 28 юли 2008 г. Бяха записани и платени всички публично предложени акции възлизащи на 1 454 196 броя акции и емисионната им стойност беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „УниКредит Булбанк” АД. В увеличението на капитала участваха 20 юридически лица и записаха 1 148 354 нови акции. Останалите 305 842 нови акции от публичното предлагане бяха записани от 15 физически лица.
Увеличаването на капитала се извършва по решението на Съвета на директорите от 17 април 2008 г., Проспекта за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение №  № 544 – E/26.05.2008 г. и съобщение за публично предлагане по чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 53/10.06.2008г. и в. “Пари”, бр.111 от 11.06.08 г.

26.05.2008 г.

На свое заседание от 26.05.2008 г. КФН взе решение да потвърди Проспект за публично предлагане на акции на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, в размер на 1 454 208 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.45 лева.

18.04.2008 г.

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 43, ал. 1 от Устава на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Съветът на директорите на дружеството на свое заседание от 17.04.2008 г. взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 7 998 144 лева на 9 452 352 лева, чрез издаване на 1 454 208 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1.45 (един лев и четиридесет и пет стотинки) лев всяка една.
Съвета на директорите определи за инвестиционен посредник, на който да възложи обслужването на увеличението на капитала, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Гогол” № 18-20.
Съгласно действащите нормативни разпоредби, процедурата по увеличение на капитала на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ ще стартира след одобрение от Комисията за финансов надзор на проспекта за публичното предлагане на ценните книжа на дружеството.

25.03.2008 г.

Съветът на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ взе решение за приемане и спазване на Националния кодекс за корпоративно управление"

06.03.2008 г.

На свое заседание Съвета на директорите на БФБ, взе решение за включване на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ в индекса BG REIT. Индексът BG REIT е базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута на всяко дружество и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и земя.

07.02.2008 г.

Във връзка с изискването на чл. 43а от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, както и реда по чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ ще разкрива информацията по чл. 27, ал 1 от Наредба № 2 пред обществеността, самостоятелно чрез специализираната финансова медия Investor.bg.

17.01.2008 г.

В съответствие с изискванията на чл. 148б от ЗППЦК, „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ предоставя на вниманието на обществеността следната информация:
На 17 януари 2008 г., броят на притежаваните пряко акции/ гласове в общото събрание на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ от Изпълнителния директор Филип Стефанов Фотев, премина  прага от 5 % от капитала/общия брой гласове в общото събрание на дружеството в резултат на извършена покупка на акции на дружеството. Със сетълмент на посочената дата броят на пряко притежаваните от Филип Фотев  акции/гласове в общото събрание на дружеството се повиши от 395 000 (4.93%) на 405 000 (5.06%).