За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Проекти

Проекти

Към момента „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ разработва един основен проект. В съответствие със своята мисия и в изпълнение на инвестиционни си цели, дружеството е собственик на следния недвижим имот:

 • Проект 1.На 22.05.2007 г. дружеството подписа окончателен договор под формата на нотариален акт за покупката на недвижим имот с обща площ 1100 кв.м. Имотът се намира в центъра на София на бул. “Тодор Александров”, в район, който представлява изключителен интерес за инвеститорите и предстои да се превърне в основна бизнес локация на столицата. Дружеството възнамерявя да изгради офис сграда клас А, с цел отдаване под наем и/или продажба;
 • По отношение на притежавания недвижим имот на бул. “Тодор Александров” и ул. “Овче поле”, бяха извършени следните действия:

   • беше завършена процедурата по разработване на инвестиционния проект, включващ идеен, технически и работен проект за изграждането на луксозна офис-сграда на с РЗП 7,580 в недвижимия имот. Документацията беше одобрена от съответните държавни и общински органи.
   • бяха одобрени от ДАГ строителните книжа за изграждане на офис сграда.
   • бяха продължени съгласувателните процедури с ДАГ, както и тези по изготвяне на подробен технически проект за изграждането на офис сграда.
   • през четвъртото тримесечие на 2009 г. по отношение на притежавания от дружеството недвижим имот в гр. София, бул. “Тодор Александров”, бяха предприети необходимите действия във връзка с новите разпоредбите на Закона за енергийна ефективност. Съгласно тях всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в закона.
   • след заплащане на държавната такса беше получено Разрешение за строеж N228 от 07.12.2010 г. издадено от Главният архитект на град София и съгласно одобрен Инвестиционен проект от 22.10.2012 г. одобрен от СО - Дирекция „Архитектура и Градоустройство”, със застроена площ от 689,10 кв.м, с РЗП от 6 328,30 кв.м., с РЗП (включвашо сутерена) - 9 401,50 кв.м. върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, находящ се на бул. „Тодор Александров” №117. .
   • Във връзка с изпълнението на решението на ОСА от 22.05.2013 г. и Спогодбата и учредяването право на строеж между „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ и „Ексклузив Тауър” ООД, започна изпълнението на строителството на ОФИС СГРАДА, с магазини, подземни гаражи и трафопост, съгласно Разрешението за строеж.
    Към 30.10.2014 г. е изпълнено строителството на около 50 % от грубия строеж, което включва фундаментна плоча, изграждането на три подземни нива за подземни гаражи, както и плочата на кота 0 м. с вертикалните елементи от кота 0 м. до кота 3.5 м.

   Кликнете за детайлна информация >>